Dimecres 1 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
POUM DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Anna Torres

Actualitzat a 31/12/2007

El període d’informació pública del POUM de Sant Salvador de Guardiola s’acaba el 7 de febrer de 2007 amb l’entrada de 4.500 al•legacions. El pla urbanístic proposat, aprovat inicialment el novembre del 2006 amb el suport de CiU i PSC ha creat un moviment contrari representat per El Grup de Treball per a la Millora del POUM, que aplega sis entitats veïnals i quatre partits polítics. Critiquen principalment el creixement residencial i industrial projectat, i la poca participació ciutadana en l’elaboració del pla. Finalment, amb les eleccions del maig entra al govern Gent pel Canvi, amb el suport d’ERC, i es decideix tornar a començar de zero el pla.

Sant Salvador de Guardiola és un municipi de 37,2 km2 situat al sud de la comarca del Bages. La població és de 2.970 habitants (2007) i es reparteix en dos nuclis antics (Guardiola i Salelles), dues urbanitzacions importants (el Calvet, Ca l'Esteve), diversos ravals (el Pinyot, Raval del Sellerès, Raval de Colldarboç, Raval del Parrot i el Graell) i alguns masos dispersos. El nucli antic es caracteritza per una trama urbana compacta i irregular corresponent als assentaments històrics. La tipologia edificatòria predominant són els habitatges unifamiliars adossats i els plurifamiliars de baixa intensitat. Al sud i al nord del nucli es desenvolupen les urbanitzacions i ravals amb un model de ciutat dispersa i amb una tipologia d’habitatges unifamiliars aïllats i adossats.

La població dels darrers anys ha experimentat un creixement important, s’ha duplicat en deu anys i quadruplicat en 65. Aquesta dinàmica demogràfica ha estat fruit d’un augment de la natalitat, però també d’una important immigració nacional i estrangera. Així, després de dècades continuades d’estancament, s’ha iniciat un ràpid procés de recuperació demogràfica.

L’inici del POUM
El 2005 s’iniciava la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Salvador de Guardiola, que havia de substituir les Normes subsidiàries del 1987 (DOGC, 06/11/1987), per a adaptar-se a la Llei 2/2002, d’urbanisme (LUC), modificada per la Llei 10/2004, i posteriorment al Text refós de la LLEI D’URBANISME. L’avanç del POUM es va presentar el mateix any i el 2 de novembre de 2006 es va aprovar inicialment al ple de l’Ajuntament, impulsat per l’equip de govern de Convergència i Unió (CiU) i el suport del regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Seguidament es va començar el procés d’informació pública que, a partir de la publicació de l’anunci, permetria presentar al•legacions o suggeriments durant un termini de 45 dies.

El contingut del POUM

L’elaboració del POUM de Sant Salvador de Guardiola va ser encarregada a l’equip CSA Carracedo-Sotoca arquitectes. El pla que es va aprovar inicialment i constava dels documents següents: memòria informativa, descriptiva i justificativa amb el programa de participació ciutadana, normes urbanístiques, catàleg de béns a protegir, agenda i avaluació econòmica i financera, informe ambiental, estudi d’inundabilitat, estudi de mobilitat, memòria social, catàleg de masies i plànols d’informació i d’ordenació urbanística.

El principal objectiu del nou pla era incrementar el sòl industrial i residencial del municipi, cosa que es va traduir en la classificació següent i en aquestes cessions urbanístiques:

En total es preveien 451 habitatges (280.060 m2) amb una tipologia d’ordenació principalment unifamiliar, distribuïts a l’est del nucli de Sant Salvador de Guardiola i al voltant del polígon industrial de Salelles. Això faria que el municipi assolís cap a l’any 2020 uns 5.000 habitants. El sòl industrial delimitat (340.745 m2) es concentrava al nord de la urbanització de Calvet, concretament entre el projectat desdoblament de la carretera C-37 i la riera de Guardiola, mentre que el sector no delimitat (125.777 m2) se situava al nord del nucli de Guardiola.

Quant al sòl no urbanitzable, el pla el gestionava a partir de sis figures amb usos i règim específic: Veïnats, Poblament dispers, Àrees agroforestal de costers, Agrícola d’especial protecció, Boscos i Espais d’interès natural nuclear. Els Veïnats i Poblament dispers corresponien a les àrees que històricament s’havien establert com a petites agrupacions d’estatges familiars o edificacions aïllades al camp, i es regulaven segons les directrius contingudes al catàleg de masies. D’altra banda, la resta de figures es corresponien amb àmbits previstos al PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE BAGES i se n’afavoria la funció productiva vinculada al sector primari, excepte els espais d’interès natural nuclear, que tenien com a objectiu garantir la connectivitat ecològica i presentaven uns usos més restrictius.

L’evolució del POUM durant l’any 2007
Ja des d’abans de l’aprovació inicial, diverses entitats veïnals i grups polítics s’havien mostrat en contra del pla urbanístic, ja que consideraven que havia d’incloure uns creixements més moderats i ser més participatiu. Després de l’aprovació inicial es va constituir El Grup de Treball per a la Millora del POUM –integrat per les associacions veïnals del Calvet, de Ca l’Esteve, de Salelles, del Graell i del Pinyot Vell, els veïns afectats del carrer de la Llum, i els partits polítics d’Entesa pel Progrés Municipal (EPM), Partit Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Gent pel Canvi (GpC) –, que va realitzar un acte per a donar a conèixer als veïns el POUM i va començar a preparar al•legacions. Principalment discrepaven respecte del creixement del municipi amb 451 nous habitatges i el nou polígon al sector de Pladesans (264.080 m2) que implicaria la creació d’un continu industrial de 3 km fins a Salelles. També criticaven la manca de previsió d’infraestructures i serveis i de millores per als barris preexistents, la no-inclusió de tots els habitatges en sòl no urbanitzable al catàleg de masies, i que l’elaboració del nou pla urbanístic s’hagués fet sense la participació veïnal.

D’altra banda, l’equip de govern defensava la proposta de POUM, al•legant que el creixement impulsat era realista per una projecció demogràfica de quinze a vint anys endavant, i que era necessari incrementar el sòl industrial perquè la poca disponibilitat actual suposava que algunes indústries existents manifestessin la voluntat de traslladar-se.

El període d’informació pública del POUM va acabar el 7 de febrer de 2007 amb l’entrada de 4.500 al•legacions, 2.398 de les quals van entrar sense registre per manca de temps. Després d’això, la tramitació va quedar pendent de la resposta a les al•legacions i de tornar a portar el POUM al ple amb les modificacions necessàries.

Les eleccions del 27 de maig van determinar un canvi de govern al municipi: la candidatura de GpC, encapçalada per Albert Miralda, va aconseguir una majoria simple i gràcies a un pacte amb ERC va tenir prou força per a governar. Aquest fet va paralitzar la tramitació del pla i va introduir canvis importants en relació amb la gestió de l’anterior govern. Un dels més significatius va ser la recessió del contracte de l’equip que havia redactat la primera proposta de POUM. La intenció del nou alcalde era començar de zero el pla per a preveure un creixement més moderat, tant industrial com residencial, i potenciar la participació ciutadana. També es van replantejar altres projectes vinculats com la ubicació dels habitatges de protecció oficial i la deixalleria, o el pas de la carretera C-37 pel poble.

A final d’any continuaven vigents les Normes subsidiàries del 1987 i s’estava pendent de convocar un nou concurs per a adjudicar la redacció del POUM a un altre equip.

Més informació
www.ccbages.cat/santsalvadordeguardiola
www.diba.es
www.idescat.net
www.municat.net
www.santsalvadordeguardiola.cat/
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati

Bages

Fotogaleria relacionada