Dimecres 1 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
POUM DE LES BORGES DEL CAMP
Josep Ramon Mòdol

Actualitzat a 31/12/2006

El 21 de juliol s’aprova inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de les Borges del Camp, després d’un programa de participació ciutadana mitjançant el qual es vol implicar el veïns en el nou planejament, dut a terme des d’octubre de 2005. Les previsions de creixement residencial, amb gairebé dos mil habitatges nous, i d’un polígon industrial de 25 ha, hereu d’un projecte desestimat per l’Institut Català del Sòl (INCASOL) davant l’oposició veïnal encapçalada per la Plataforma el Freixe, motiven al•legacions per part del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la mateixa Plataforma i l’Ajuntament de Riudoms.


Les Borges del Camp és una vila de la comarca del Baix Camp, situada a l'extrem occidental del Camp de Tarragona, al peu dels contraforts de la Serra de la Mussara i les muntanyes de Prades. Té un terme municipal petit, de poc més de 8 km2, i la població era de 1.914 habitants el 2006. El municipi és regat per la riera d'Alforja i per diversos barrancs que li són subsidiaris. Atès el dèficit hídric, i per aprofitar l'aigua del subsòl, s'han construït diverses mines, pous i fonts, que es troben distribuïdes pel terme.

La vila es troba molt ben comunicada per ferrocarril (línia Barcelona-Saragossa-Madrid) i carretera, i l’N-420 (futura AUTOVIA A-68) en travessa el terme. La C-242 també forma part de la xarxa viària de comunicació pròxima a aquesta vila.

L'economia de les Borges s'havia sostingut històricament en l'agricultura, si bé actualment molta part de la població activa ha passat a dedicar-se als sectors secundari i terciari, activitat que, trobant-se dins l’àmbit d’influència de Reus, desenvolupen majoritàriament en aquesta ciutat.

Malgrat aquesta regressió de l’activitat agrària, les terres cultivades ocupen aproximadament un 70% de la superfície total del terme, dividides gairebé meitat i meitat en secà i regadiu. La producció d'oli es troba sota la Denominació d’Origen (DO) Siurana i la d'avellanes sota la DO Avellana de Reus.

Actualment, i amb les vint-i-nou empreses instal•lades en els dos polígons industrials desenvolupats fins a la data, s’ha mantingut part de la població treballadora dins el municipi.

Precedents
El planejament urbanístic vigent a les Borges del Camp eren les Normes subsidiàries (NNSS) aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona amb data 31 de maig de 1992 i les catorze modificacions puntuals aprovades posteriorment. Les Normes subsidiàries delimitaven per al municipi de les Borges del Camp 47,5 ha de sòl urbà i 18 ha de sòl urbanitzable.

L’Ajuntament de les Borges del Camp considerava que el temps transcorregut i el canvi en la normativa urbanística de Catalunya feien necessària una revisió global d’aquest planejament general, que d’acord amb la LLEI 10/2004 D’URBANISME, TEXT REFÓS  (LU), s’havia de desenvolupar mitjançant un POUM.

Amb aquesta finalitat, el 15 de juliol de 2004 l’Ajuntament va iniciar el procés de formulació del POUM, va aprovar el programa de participació ciutadana, i va iniciar l’expedient per a contractar la realització dels treballs. El 3 de febrer de 2005 es va acordar la contractació de l’equip dirigit per l’arquitecte Antoni Piñol i Cort per a la redacció del document i del Gabinet Ceres com a responsable del programa de participació ciutadana.

L’Ajuntament de les Borges del Camp va rebre l’agost de 2005 8.000 € del Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat per al foment de la participació ciutadana en la redacció del POUM, procés que l’Ajuntament inicià el 18 d’octubre del mateix any, amb la finalitat d’establir un estudi preliminar per tal d'elaborar el nou planejament urbanístic de la localitat. El programa de participació ciutadana constava d’una consulta ciutadana telefònica realitzada aleatòriament, un fòrum de presentació de l’avanç del POUM obert a tothom i uns tallers de debat als quals els ciutadans es podien apuntar presentant una butlleta d’inscripció abans del 4 de novembre de 2005.

A final de novembre de 2005 es desestimava per part de l’INCASOL la construcció d’un polígon industrial que tenia previst en el PLA URBANÍSTIC DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL FREIXE a desenvolupar en consorci amb els Ajuntaments de Riudoms i les Borges del Camp, a cavall d’ambdós termes municipals. L’oposició ciutadana a aquest projecte, organitzada en la Plataforma el Freixe en defensa de la terra i per una gestió acurada del territori, va presentar a la Generalitat tres mil firmes en contra del projecte, a més d’un escrit d’al•legacions, pressió que fou fonamental per a la retirada de la iniciativa.

Característiques del POUM
Les previsions del consistori a través del nou POUM eren que les Borges del Camp doblaria el nombre d'habitants, situant un llindar futur de població en quatre mil o quatre mil cinc-cents habitants en un horitzó de trenta anys, període de vigència estimat del document en tràmit. El nou Pla tenia com a elements més importants la previsió de 17.000 m2 per a la construcció d’un pavelló i una escola nova, i 25 ha de sòl industrial.

En sòl urbà consolidat es van establir dos polígons d’actuació urbanística (PAU), amb una superfície de 16,2 ha, un pla especial urbanístic (PEU) de 3,2 ha i un sector de 4,9 ha sense figura de desenvolupament, tots ells destinats bàsicament a sistemes (obertura de vials, zones verdes i equipaments).

En sòl urbà no consolidat es van delimitar deu sectors a desenvolupar mitjançant plans de millora urbana (PMU), que ocupaven 15,9 ha, alguns dels quals permetien un desenvolupament residencial, bàsicament en format de filera i amb una alçada de planta i pis. També s’hi van delimitar sis sectors a desenvolupar mitjançant PAU, amb l’objectiu bàsic d’ordenació dels respectius àmbits, encara que el més gran, de 6 ha, estava destinat a l’ampliació de la zona industrial adjacent.

En sòl urbanitzable delimitat es van establir quatre sectors residencials i un d’industrial, aquest darrer de 21,7 ha, ubicat en els terrenys del desestimat polígon el Freixe. Els quatre sectors residencials, a desenvolupar mitjançant plans parcials urbanístics (PPU), ocupaven una extensió de 41,4 ha, i, amb una edificabilitat màxima de 30 habitatges/hectàrea, fet que suposava un màxim de 1.239 habitatges construïts, incorporaven tres tipologies d’edificació residencial. En tipologia de bloc de planta baixa i tres plantes pis s’ocupaven 7.650 m2, la qual cosa suposava entre 56 i 68 habitatges. En tipologia de filera de planta i pis i 200 m2, es destinaven 36.600 m2, la qual cosa donava per a 183 habitatges. En tipologia aïllada, d’entre 200 i 400 m2, es dedicaven 46.800 m2, que podien suposar de 127 a 226 habitatges. En aquests sectors també es delimitaven 3.500 m2 per a equipaments i 14.575 m2 en planta baixa per a usos comercials.

Es va reservar un 20% del sòl urbanitzable d’aquests sectors per a la construcció d’habitatges de protecció pública, sempre en tipologia de bloc de planta baixa més tres plantes pis, amb uns intervals de superfície útil d’entre 60 a 90 m2, la qual cosa suposava gairebé 40.000 m2 reservats, amb un mínim de 372 habitatges protegits i un màxim de 558.

Tot i que encara hi ha pendents de desenvolupar sectors previstos en les anteriors Normes subsidiàries, es produeix un increment significatiu, del 350%, en el volum de sòl urbanitzable programat respecte de l’anterior figura de planejament.

Aprovació inicial i exposició pública
El 21 de juliol de 2006, el ple de l’Ajuntament de les Borges del Camp va aprovar de manera inicial el POUM, amb els vots a favor de l’equip de govern format per Convergència i Unió (CIU) i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), i els vots en contra d’ERC, i es va obrir un període d’informació pública d’un mes de durada, que fou ampliat posteriorment el 17 d’agost deixant com a data final de presentació d’al•legacions el 23 d’octubre de 2006.

Paral•lelament, el consistori de les Borges del Camp va licitar les obres d'urbanització PPU residencial número 1, establert per les anteriors Normes subsidiàries i destinat, a més del creixement residencial, a l’ampliació del Centre d’Assistència Primària (CAP) i a la construcció d’una nova llar d’infants, per fer front a uns serveis que eren ja insuficients per a cobrir la demanda ciutadana.

La Plataforma el Freixe i el grup municipal d’ERC presenten al•legacions

El nou polígon industrial que preveia el POUM a la zona del Freixe va reactivar les activitat de la Plataforma el Freixe, mesos després de la retirada del projecte original. La Plataforma va presentar el 26 d’agost, el mateix dia que l’Ajuntament de les Borges del Camp publicava al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Tarragona l’ampliació del període d’informació pública posterior a l’aprovació inicial del POUM, un escrit d’al•legacions fonamentat en cinc punts: l’obstaculització dels drets d’informació dels ciutadans, l’intent de reedició del polígon industrial en el paratge el Freixe desestimat el 2005, el menyspreu de la voluntat ciutadana expressada en el programa de participació ciutadana, la manca d’adequació als criteris de sostenibilitat, planificació, consum de sòl i afectació d’aqüífers i l’incompliment de la legislació vigent.

El portaveu del grup municipal d’ERC de les Borges del Camp, Xavier Llauradó va posar de manifest també a final d’agost de 2006 la intenció de presentar al•legacions contra disset articles del POUM, argumentant que es preveia un creixement urbanístic excessiu i que no anava acompanyat d’una dotació de serveis adequada al volum de població que això comportaria. Els 1.802 habitatges nous previstos en el POUM i els 157 derivats del planejament vigent en curs suposaven segons les dades dels republicans un increment de població futur per gairebé cinc mil habitants, fet que deixaria obsolets equipaments com la futura depuradora de les Borges prevista per a 2.875 habitants l’any 2010.

Xavier Llauradó també va criticar la manca de recursos econòmics destinats a la redacció del POUM, i s’afirmava que això havia comportat carències en el document, com la manca de cartografia adequada i el fet que no es va redactar el document d’Avaluació econòmica i financera del Pla.

L’oposició al POUM va arribar fins al punt que l’11 de setembre de 2006 es van repartir a les Borges del Camp volants amb una carta anònima que criticava la gestió de l'alcalde i president del Consell Comarcal del Baix Camp, Robert Ortiga, en el procés de tramitació del POUM, afirmant que intentava esgotar el sòl municipal apte amb un creixement residencial i industrial desmesurat. La missiva també relacionava els interessos particulars de l’alcalde, constructor de professió, amb aquest desenvolupament de sòl excessiu, a més de criticar la manca de seguiment de les recomanacions sorgides del programa de participació ciutadana.

El ple de l'Ajuntament de Riudoms també va aprovar el 21 de setembre la presentació d'al•legacions contra el POUM de les Borges del Camp, destinades a prevenir la instal•lació d’indústries pesades al polígon previst en el Pla, atès que no s’hi definien els tipus d'indústria permesos.

Tramitació
Un cop esgotat el procés d’informació pública el 23 d’octubre, el consistori estava analitzant a final de 2006 les al•legacions presentades i preparava una nova redacció del document on s’incorporaven els canvis considerats oportuns, abans de trametre durant el 2007 el text resultant a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per fer-ne l’aprovació provisional.


Més informació
www.borges.altanet.org/ajtms/borges/lborges/noumenu/index.htm
www.elfreixe.org/
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Baix Camp