Dimecres 1 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
POUM DE FALSET

Xavier Matilla

Actualitzat a 31/12/2007

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 8 de novembre de 2007, acorda l’aprovació definitiva del nou POUM de Falset, que preveu 1.644 habitatges nous i que supedita la seva executivitat i publicació a la redacció d’un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions. L’Ajuntament de Falset va iniciar els treballs de redacció del nou POUM el mes de juny de 2005 amb l’objectiu de definir el futur desenvolupament del municipi.

El municipi de Falset, capital del Priorat, es troba situat al sud de la comarca, al centre de la conca del riu Siurana, entre el camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb els quals comunica a través de l’eix de la carretera nacional 420. La superfície de terme municipal és de 3.180 ha i tenia una població de 2.742 habitants l’any 2007, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

El ple municipal va aprovar, en data 6 de juny de 2005, iniciar el procés de formulació del nou POUM, document que revisava les normes subsidiàries de planejament vigents, publicades el mes de maig de l’any 2000, i també el Programa de participació ciutadana.

L’equip dirigit per l’arquitecte Francesc Albin i Collet redactà els documents del nou POUM, que va ser aprovat inicialment pel ple municipal en sessió de 31 d’agost de 2006. Després de sotmetre’s a informació pública, el ple municipal acordà la seva aprovació provisional així com la resolució de les al•legacions presentades en sessió de 17 d’abril de 2007.

Participació ciutadana
Amb l’objectiu de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en el planejament, el Programa de participació ciutadana s’estructurà a partir de les fases d’informació pública preceptiva vinculades a l’inici dels treballs i als diferents tràmits d’aprovació, tal com establia el marc legal. Tanmateix s’incorporaven una sèrie de mesures i iniciatives distribuïdes en tres fases: una primera fase de reunions obertes per tal de fer conèixer l’endegament dels treballs; una segona amb dues reunions de poble, una prèvia a l’aprovació inicial on l’equip redactor va exposar els treballs públicament i es va elaborar un tríptic informatiu que es va enviar als ciutadans i una de posterior a l’aprovació inicial on es presentà públicament les propostes adoptades; i finalment una tercera fase d’actuacions divulgatives entre les quals hi havia una exposició de la documentació del POUM a l’edifici de l’Ajuntament.

Conveniència i objectius del Pla
La voluntat de revisar el planejament vigent i de redactar un nou POUM s’explicava per tres criteris o necessitats: calia adequar el planejament al nou marc legal urbanístic, calia promoure el creixement urbanístic amb una planificació realista i de gestió accessible i calia millorar la qualitat urbana del municipi fonamentada en la conservació del patrimoni, la delimitació d’espais verds i aparcaments, el manteniment i la millora del nucli antic i la creació de noves infraestructures.

La proposta de planejament pretén adaptar-se a la realitat edificatòria existent amb intervencions de consolidació i rebliment de teixits residencials, però també amb la voluntat de centrar futures operacions d’expansió urbanística amb l’objectiu de formar un nucli urbà més compacte. Per tant, les diferents actuacions previstes al nucli de Falset tenen per objectiu ordenar l’estructura existent, definir noves claus més ajustades a la realitat constructiva actual i establir les direccions del futur creixement tant residencial com industrial.

Amb aquests propòsits, s’establien els objectius bàsics següents: definició del creixement, tipològic i d’ús, concreció del planejament amb unes normes d’interpretació unívoca i concreció dels mecanismes de gestió urbanística.

Proposta d’ordenació i dimensionat del pla
Amb l’objectiu d’assolir un creixement sostenible, el pla delimita els creixements suficients perquè no hi hagi factors especulatius i prioritza el creixement del nucli existent amb l’objectiu de concentrar els equipament i els serveis que assegurin un ús més racional del territori.

Respecte del sòl urbà, la proposta es fonamenta en tres accions: incorporar les àrees no desenvolupades al sòl urbà mitjançant la figura del polígon d’actuació urbanística (PAU) de manera que permeti obtenir les cessions de sòl públic destinades a espais lliures, equipaments i vialitat i a la seva urbanització; concretar les àrees tipològicament homogènies: nucli antic, edificació aïllada, etc., i definir la seva qualificació urbanística. Finalment, millorar i desenvolupar les actuacions concretes de vialitat al nucli antic amb l’objectiu de recuperar la seva estructura viària. La proposta es concreta amb la delimitació d’un pla especial de millora urbana (PEMU-1) i amb un nou PAU. Aquests sectors suposen un total de 18,01 ha i 785 habitatges nous en sòl urbà no consolidat.

Respecte del sòl urbanitzable s’establien les propostes següents: delimitar una àrea de desenvolupament industrial a l’oest del poble amb una superfície de 10,17 ha i una edificabilitat de 40.712 m2 (SUD-PP1), delimitar tres sectors urbanitzables delimitats residencials, a llevant i al nord del nucli, per tal de racionalitzar l’estructura urbana amb una superfície de 13,84 ha i un nombre d’habitatges total màxim de 486 (SUD-PP2, PP3 i PP4), i, finalment, delimitar dos sectors urbanitzables no delimitats, a llevant del nucli, per tal de completar l’estructura del poble amb una superfície de 12,41 ha i una capacitat per a 373 habitatges nous.

El conjunt de sectors delimitats dimensiona el possible creixement residencial de Falset en 1.644 habitatges nous. La normativa del pla estableix per a cadascun dels sectors la reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública de, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre residencial, i per a la construcció d’habitatges objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible de, com a mínim, el 10% del sostre residencial.

En el moment de la redacció del pla, el municipi disposava de dues parades d’autobús que permetien comunicar Falset amb els municipis propers i amb ciutats com Móra d’Ebre, Reus o Tarragona. Tanmateix, a través de l’estació de ferrocarrils existent es podia accedir a les línies que comuniquen amb Barcelona i Saragossa. Pel que fa a la mobilitat dins el nucli urbà, la dimensió i nombre d’habitants no justificava la necessitat d’una xarxa de transport públic intern. Tot i això, amb l’objectiu de facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible al municipi i atès el suau pendent del que hi havia, es proposava la creació d’una xarxa viària per a bicicletes als sectors de desenvolupament urbanístic com a mitjà de transport amb ànim de potenciar. Altrament, el pla recull la reserva de sòls necessària per a l’execució de la nova variant de la carretera nacional 420.

Pel que fa al sòl no urbanitzable, s’estableix un marc normatiu que conservi els seus valors paisatgístics i naturals, identificant sòls forestals, sòls de protecció natural i paisatgística, sòl rural i sistema hidrogràfic, i creant i definint les qualificacions i les proteccions urbanístiques respectives.

Acord d’aprovació definitiva i redacció del text refós

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona a (CUT) acordà, en data 8 de novembre de 2007, aprovar definitivament el POUM de Falset, per bé que sen suspenia l’executivitat i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fins a la presentació d’un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions.

Respecte del sòl no urbanitzable es proposa unificar les qualificacions que fan referència a diferents graus de protecció natural i paisatgística, amb la intenció d’evitar confusions i fer més clares i intel•ligibles les qualificacions i els seus graus de protecció. Tanmateix, es proposa modificar l’article normatiu que fa referència a la dimensió dels magatzems i a l’eliminació de les referències al catàleg de masies, ja que no consta en la documentació aportada.

Pel que fa al sòl urbà, les prescripcions fan referència al fet de classificar com a sòl no urbanitzable alguns sòls inclosos dins el sòl urbà, atesa la seva naturalesa i posició, a modificar la qualificació d’alguns terrenys d’acord amb el seu ús actual o bé a convenis subscrits, a ajustar els paràmetres de densitat i edificabilitat de quatre polígons d’actuació, a modificar l’ordenació viària d’un dels PA i, finalment, es proposa delimitar un nou PA. Respecte del sòl urbanitzable, es proposa fixar la densitat del sector SUD PP-4 a 40 habitatge/ha. A la fi, es proposen petits canvis de l’articulat normatiu així com la correcció de les errades materials identificades.

Tot i que el nou govern municipal constituït després de les eleccions municipals del mes de maig, presidit per l’alcalde Jesús Torralba, del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), manifestava certes discrepàncies amb el pla, respecte de la ubicació dels creixements previstos en el pla per la seva proximitat a l’eix de la carretera nacional, mantenia el compromís de continuar la tramitació del document per “responsabilitat política” i per tant la previsió de presentar el text refós que donés compliment a les prescripcions recollides a l’acord de la CUT durant l’any 2008, per bé que es reservava la possibilitat de modificar el document posteriorment.

Més informació
www.falset.org
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Priorat
Fotogaleria relacionada