Dimecres 1 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE LA SEGARRA
Josep Ramon Mòdol

Actualitzat a 31/12/2006

El novembre de 2005 s’aprova provisionalment el Pla d’ordenació urbanística de la Segarra que afecta vuit petits municipis (Biosca, Massoteres, Sant Guim de la Plana, Plans de Sió, les Oluges, Granyena de Segarra, Montornès de Segarra i Talavera) i els seus agregats. L’àmbit d’actuació no es continu i afecta nuclis rurals als quals permet un creixement moderat, que entra en contradicció amb els postulats de creixement zero establerts per aquestes entitats pel Pla territorial parcial de Ponent.


L’àmbit d’actuació del Pla inclou els municipis segarrencs de Biosca (que inclou també el nucli de Llaberola), Massoteres (amb els nuclis de Palouet i Talteüll), Sant Guim de la Plana (amb Vicfred i Comabella), Plans de Sió (format pels nuclis de les Pallargues, Concabella, Hostafrancs, Mont-roig, Sisteró, el Canós, Pelagalls, Ratera, Montcortès de Segarra, l’Aranyó i Múller), les Oluges (amb Montfalcó Murallat i Santa Fe), Granyena de Segarra, Montornès de Segarra (que inclou el Mas de Bondia) i Talavera (amb els nuclis agregats de Pallerols, Civit, Bellmunt, Pavia i Suro).

Aquests municipis no formen un territori continu sinó que es troben dispersos dins la comarca de la Segarra. El tret definidor que els uneix és la dispersió de la població en petits nuclis rurals, que en el conjunt no arriben a sumar dos mil habitants i que pel seu escàs volum han decidit unir-se i encarregar al Consell Comarcal de la Segarra la confecció d’un planejament general conjunt.

Precedents
El ple del Consell Comarcal de la Segarra, en sessió plenària de 30 de juliol de 2004, va acordar iniciar el procés de formulació d’un pla d’ordenació urbanística plurimunicipal (POUP) per a vuit municipis de la comarca: Biosca, Massoteres, Sant Guim de la Plana, Plans de Sió, les Oluges, Granyena de Segarra, Montornès de Segarra i Talavera. Es va aprovar el Programa de Participació Ciutadana, i l’obertura d’un termini d’informació pública de tres mesos per a poder consultar la documentació i formular-hi suggeriments i observacions.

En desplegament de les previsions del programa, es van realitzar reunions informatives i de debat en tots i cadascun dels trenta nuclis de població dels vuit municipis, i fins i tot se’n van arribar a fer dues o més en alguns, en els casos en què es va considerar necessari tant a criteri de l’equip redactor com dels alcaldes.

L’equip tècnic, integrat per l’arquitecte Salvador Garcia-Milà i Palaudàrias i l'advocat Xavier Figueras i Claret, es va desplaçar als pobles per tal d’atendre consultes i suggeriments dels veïns i propietaris dels terrenys afectats. Es van realitzar també reunions d’abast comarcal, per a la presentació i la cloenda del programa.

Pel que fa als mitjans de difusió de la informació, a part de la publicació ens els diaris corresponents, van incloure tenir a disposició del públic còpies íntegres de la documentació del programa a tots els ajuntaments, a la seu del Consell Comarcal i a la pàgina web del Consell Comarcal de la Segarra.

El procés de participació ciutadana va comportar un important nombre de suggeriments i consultes als membres de l’equip redactor, als alcaldes de municipi, als alcaldes pedanis i al personal funcionari adscrit al programa de participació.

Un cop finalitzat aquest programa, el ple del Consell Comarcal de la Segarra, en sessió extraordinària del dia 25 de novembre de 2005, va aprovar inicialment el POUP per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria absoluta legal.

Marc legal del POUP
El Consell Comarcal ha estat especialment curós per garantir-se la legitimitat de poder formular el POUP de la Segarra, a l’empara del que estableix l’article 75.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i l’article 75.1.b) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la LLEI D’URBANISME, comptant no només amb l’acord unànime dels vuit ajuntaments interessats, sinó amb llur encàrrec específic, de conformitat amb el que disposen els articles 25 i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la LLEI DE L’ORGANITZACIÓ COMARCAL DE CATALUNYA [2003:76].

La proposta d’ordenació incloïa la documentació que prescriu l’article 59.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, així com l’article 59.2 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Pel que fa a la tramitació, un cop acordada l’aprovació inicial, els documents del POUP s’han sotmès a informació pública pel termini mínim d’un mes, i a audiència als ajuntaments interessats també per un termini d’un mes, a continuació del període d’informació pública. La informació pública es va dur a terme mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el diaris Segre, La Mañana i La Veu de la Segarra. Es va procedir a sol•licitar informe als organismes afectats per llur competència sectorial i a concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals toqui amb els dels municipis afectats pel Pla.

L’aprovació inicial obligava el Consell Comarcal a suspendre per un termini màxim d’un any l’atorgament de llicències de parcel•lació de terrenys, d’edificació, de reforma, de rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.

La redacció del Pla ha suposat una inversió de més de 250.000 €, que han estat finançats pel Consell Comarcal de la Segarra i pels ajuntaments implicats, encara que també s’han rebut 80.000 €de subvencions per part de la Generalitat.

L’elaboració dels documents s’ha vist retardada en el temps tant per la complexitat tècnica de planificar un territori discontinu i amb múltiples nuclis de població diferenciats, com pels canvis soferts per la legislació urbanística mateixa.

Continguts del POUP
L’objecte del POUP de la Segarra era l’ordenació urbana i territorial dels municipis de Biosca, Granyena de Segarra, les Oluges, Massoteres, Montornès de Segarra, Plans de Sió, Sant Guim de la Plana i Talavera, tots ells pertanyents a la comarca de la Segarra, i va esdevenir el primer instrument d’aquestes característiques engegat en la demarcació de Lleida.

Aquest POUP, amb unitat de criteri, ordena el territori que abracen els vuit municipis descrits, si bé a efectes de la gestió urbanística se subdivideix en vuit plans d’ordenació urbanística municipals (POUM) autònoms.

En aquest sentit, es va acordar que la gestió i les respectives actualitzacions i revisions futures es podran dur a terme, com a mínim, a partir d’unitats territorials d’àmbit municipal.

El Pla es basa també en l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei d’urbanisme, que estableix que en el cas de l’escassa complexitat urbanística d’un municipi que només exigeixi distingir entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, el POUP es limitarà als plànols d’informació i de delimitació del sòl urbà i no urbanitzable, les normatives urbanístiques bàsiques, alineacions i rasants i l’informe mediambiental.

El POUP incloïa com a instruments de desenvolupament urbanístic dels diferents nuclis urbans seixanta-quatre plans de millora urbana (PMU), que ocupaven 46,3 ha, fet que suposava unes expectatives de creixement moderat per a aquests petits enclavaments segarrencs que posteriorment entrarien en contradicció amb les prescripcions de creixement zero del PLA TERRITORIAL PARCIAL DE PONENT que va rebre aprovació provisional l’octubre de 2006. Adrià Marquilles, president del Consell Comarcal de la Segarra i alcalde del municipi dels Plans de Sió inclòs en el pla, justificava aquests increments per tal d’evitar l’estancament d’aquests nuclis de població.

Els creixements previstos es distribuïen de la manera següent: 4 PMU al municipi de Biosca, amb 35.489 m2; 3 PMU a Granyena de la Segarra, amb 40.566 m2; 3 PMU a les Oluges, amb 22.434 m2; 3 PMU a Massoteres, amb 34.550 m2; 4 PMU a Montornès, amb 17.185 m2; 21 PMU als Plans de Sió, amb 157.919 m2; 11 PMU a Sant Guim de la Plana, amb 69.189 m2; i 15 PMU a Talavera, amb 86.108 m2.

En termes de volum d’habitatges, el pla preveia per a tot l’àmbit un total de 683 pisos de protecció pública i 1.223 habitatges de promoció lliure, complint amb escreix els requeriments de la legislació urbanística vigent sobre reserva d’habitatges protegits.

També es van preveure tres plans especials (PE), destinats a preservar el nucli de Montfalcó emmurallat, el nucli històric de Sant Guim de la Plana i l’entorn ambiental del nucli de Pavia.

Es preveu que durant els primers mesos de 2007 el POUP de la Segarra rebi l’aprovació provisional, un cop hagin estat ateses i incorporades les al•legacions corresponents. Després de l’aprovació provisional, el Pla passarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida (CTUL) per a l’aprovació definitiva.

Més informació
www.ccsegarra.com/urbanisme
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati
Segarra