Dimecres 8 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
LLEI D'URBANISME. REGLAMENT
Josep Ramon Mòdol

Actualitzat a 31/12/2006

El Govern català aprova el juliol de 2006 el Reglament de la Llei d’urbanisme amb la finalitat de desenvolupar-la per a fomentar aspectes com l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i per dotar de més autonomia l’Administració local.


Antecedents 2003, 2004, 2005

Durant els anys noranta, el marc normatiu en matèria d’urbanisme el va marcar el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. Aquest text refós fou derogat a principi de l’any 2002 per la Llei 2/2002, d’urbanisme, de 14 de març, que fonamentava el seu articulat sota la premissa de conjugar el creixement urbanístic amb un desenvolupament sostenible de les ciutats i viles catalanes, la potenciació de l’habitatge social i la millora de la qualitat de vida en tots els assentaments humans.

Per tal de desenvolupar aquesta Llei, el Govern va aprovar el Reglament parcial de la Llei d’urbanisme a través del Decret 287/2003, de 4 de novembre. La Llei d’urbanisme fou modificada a final de 2004 (Llei 10/2004) per tal d’incorporar-hi instruments per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local.

El mes de juliol de 2005 va ser aprovat el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovava el Text refós de la Llei d’urbanisme, que unificava en un únic text les lleis de 2/2002 i 10/2004. La disposició final novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, determinava que el Govern, en el termini de divuit mesos a comptar de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, havia d’aprovar un reglament que desenvolupés íntegrament la Llei d’urbanisme.

El Reglament de desenvolupament de la Llei d’urbanisme
L’1 de març de 2006 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va sotmetre a informació pública el projecte de decret d’aprovació del Reglament de la Llei d’urbanisme, deixant un termini de vint dies hàbils per a al•legacions, amb la finalitat de donar participació a la ciutadania, als agents econòmics i socials i a les administracions públiques en el procés d’elaboració d’aquest text normatiu.

El Govern va aprovar el juliol de 2006, mitjançant el Decret 305/2006, el Reglament de desenvolupament de la Llei d’urbanisme. Aquest Reglament abraçava els aspectes relatius a l’ordenació, la transformació, la conservació i el control de l’ús del sòl i del subsòl, així com la seva urbanització i edificació, la regulació de l’ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal•lacions.

L’objecte d’aprovació d’aquest reglament era desenvolupar aquells preceptes necessaris de la Llei d’urbanisme d’una manera sistemàtica i clara, abordant-ne els aspectes més rellevants en matèria urbanística. El nou text tenia una estructura molt similar a la de la Llei d’urbanisme mateixa, i per tal d’evitar una reiteració innecessària de disposicions amb el mateix contingut, desenvolupava aquells preceptes de la Llei que ho requerien, tenint en compte que en molts casos aquest desenvolupament resultava innecessari atès el grau de detall que incorporava la llei en diversos apartats.

Emmarcat en el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, el nou reglament establia les línies d’actuació i els instruments pels quals l'urbanisme havia d’actuar com a instrument de promoció de la cohesió social i de garantia dels drets dels ciutadans i ciutadanes a gaudir d’un habitatge digne i adequat. El reglament havia de permetre desenvolupar les previsions de la Llei d’urbanisme pel que fa a la reserva de sòl per a habitatge protegit, la recuperació de les plusvàlues urbanístiques per a la comunitat, la sostenibilitat ambiental del desenvolupament urbanístic i l’increment de l’autonomia local en aquest àmbit.

El nou reglament regulava també l’articulació necessària amb la planificació hidrològica pel que fa a la preservació davant dels riscs d’inundació. A més, el decret recollia la facultat de les administracions competents en matèria urbanística, com són l’Administració de la Generalitat, els municipis i les comarques, per organitzar-se de la manera més adequada, i per constituir gerències, consorcis i mancomunitats, delegar i utilitzar qualsevol fórmula de gestió directa o indirecta admesa legalment.

D’altra banda, amb l’objectiu de fomentar la informació i la participació social, en especial, en l'elaboració i tramitació dels instruments del planejament urbanístic, el reglament regulava l’accés dels ciutadans a la informació urbanística, la publicitat dels instruments de planejament i de gestió urbanístics, així com la participació ciutadana en la seva tramitació, i també la seva subjecció als tràmits d’informació pública previstos a la Llei d’urbanisme. En aquest sentit, també es va incloure en l’articulat la garantia d’accés per mitjans telemàtics a la informació sobre les normes, el planejament i el desenvolupament urbanístic.

Des de l’Institut Català de la Dona es valorava positivament el juliol de 2006 la incorporació per part del nou reglament de la perspectiva de gènere en l’ordenació urbanística. En concret, dins de la seva memòria social, que ha de permetre avaluar l'impacte de l'ordenació urbanística proposada en funció del gènere, així com respecte als col•lectius socials que requereixen atenció específica.

El nou reglament va comportar per a molts municipis catalans que estaven redactant els respectius plans d’ordenació urbanística municipal retards en el corresponent procés de tramitació per tal d’adequar-los a la nova normativa, que afectava principalment els processos de participació ciutadana i d’informació pública.

Més informació
www.gencat.net/ptop
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame