Dimecres 8 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
Terra Franca
Associació sense ànim de lucre
Fundació Mon rural Persona/entitat/administració de Contacte:
admin@terrafranca.cat

Localització:
Totalitat del territori català

Enitats impulsores:
Associació sense ànim de lucre Terra Franca

Any:
2013

Tipus de cas analitzat:

Gestió del territori, centrat en terres d’ús agroalimentari

Estat
Activitat Suspesa per falta de finançament

RESUM
Terra Franca és una associació sense ànim de lucre constituïda el 2013 basada en crear un espai d’interconnexió entre persones i/o entitats socials emprenedores que volen iniciar una activitat de gestió de terres al món rural i les persones i/o entitats propietàries d’aquestes terres que volen desenvolupar-hi un projecte agroecològic.

Objectius

-Preservar la terra per a la pràctica d’una activitat agrària social, ambiental i econòmicament justa.
-Fomentar l’accés a la terra de persones i entitats que impulsin projectes agroecològics viables a llarg termini.
-Incidir en les necessitats i expectatives de la propietat amb un sentit responsable i noble sobre el bé comú que és la terra.
-Formar i acompanyar pagesos/es que s’inicien en projectes agroecològics.
-Incidir en les polítiques actuals per afavorir un canvi de model agrari.
-Sensibilitzar la població per dignificar l’ofici de la pagesia.
-Reivindicar la gestió d’espais públics en desús.

Àmbit Geogràfic
Terra Franca, pretén arribar a la totalitat del territori rural català, allà on propietaris interessats en el projecte vulguin aportar terres aptes per a l’ús agroalimentari
Geogràficament, treballen en xarxa amb altres entitats del territori, organitzacions i persones a fi d’establir sinèrgies en les diferents accions que duu a terme l’associació.

LA INICIATIVA
La finalitat de Terra Franca és crear els vincles necessaris per a la interconnexió entre propietaris de terres en desús i persones interessades en atorgar un ús agrícola a aquestes terres.
Així, l’associació treballa a dos nivells:
-Propietaris/es
-Pagesos/es i Entitats

Propietaris/es
Terra Franca es marca com a compromís garantir un aprofitament respectuós de les terres d’acord amb les expectatives de la propietat. Així, ajuda als propietaris/es en el procés de llogar o cedir les seves terres establint un seguit de fases de funcionament.
És missió de Terra Franca, conjuntament amb la propietat, que l’ús principal del sòl sigui l’agrícola, el ramader i el forestal, protegint-lo al llarg del temps davant de qualsevol acte especulatiu o agressió que el pugui transformar.

Terra Franca accedeix directament a la titularitat de finques rústiques, mitjançant l’arrendament o l’adquisició, per oferir-les a iniciatives d’índole agroecològica.

L’actuació de Terra Franca respecte a les persones propietàries es concreta en:
- Assessorament respecte al lloguer o adquisició de la seva propietat
- Realització d’estudis agroecològics de les terres
- Recerca i selecció de projectes agroecològics adaptats a les característiques de la propietat
- Adquisició o arrendament per mitjà de contractes a llarg termini
- Suport en el procés de relleu generacional
- Acompanyament dels projectes endegats a les seves terres
Sin título Pagesos/es i Entitats socials
En aquest cas Terra Franca actua a mode d’acompanyament de la pagesia o les entitats socials en el procés de consecució del seu projecte. Així, vetlla per aconseguir un preu d’arrendament ajustat o una cessió de les terres.
Terra Franca s’implica amb les persones emprenedores des de la posada en marxa del seu projecte fins a la seva consolidació. A més, posa al seu abast la informació i la formació necessàries per a garantir-ne la viabilitat.
Alhora la pagesa, el pagès o l’entitat social que decideix instal·lar-se en una finca de Terra Franca es compromet formalment a desenvolupar la seva activitat amb criteris

agroecològics, garantint l’ús per al qual se li ha facilitat l’accés a la terra.
- L’acolliment i acompanyament de les persones emprenedores que cerquen terres
- El subarrendament de les terres per mitjà de contractes a llarg termini
- L’assessorament en la recerca de recursos formatius adaptats a cada projecte
- L’orientació en la recerca de recursos financers de caire ètic i/o participatiu per fer front a les despeses d’instal·lació
- El seguiment dels projectes i l’assessorament a les persones i entitats implicades
- El treball en xarxa amb altres entitats i organitzacions per tal d’establir sinèrgies

Webs i enllaços d’interès

- Web de Terra Franca

- Notícies del projecte

- Recursos rellevants relacionats amb la tinença i compra-venda de terrenys
Sin título Promotors de la iniciativa
Terra Franca és una iniciativa promoguda des d’un grup de persones de diferents territoris i àmbits de treball amb una motivació comuna: la preocupació per la terra i l’activitat agrària des de la conjuntura actual.
A banda, les següents institucions també intervenen en el projecte, ja sigui com a referents de funcionament o suport de les accions de Terra Franca.
- Associació Rururbans (Escola de Pastors de Catalunya)
- Terre de Liens (França)
- Soil Association Land Trust. The Biodynamic Land Trust (Regne Unit)
- FarmStart (Canadà)
- Regional Wert AG (Alemanya)
- AIAB, Terre Future, Campi Aperti (Itàlia)
- Viva Sol (Lituània)
- Terre en vue, Land in zicht (Bèlgica)

Costos associats i víes de finançament
En el diagrama de Detall del funcionament específic amb Pagesos/es i entitats i Propietaris/es, Terra Franca desglossa els costos específics de cada fase d’actuació sobre qui se n’haurà de fer càrrec.
Així en les fases de Valoració de la Finca, se n’encarrega la Xarxa Nodal de col·laboradors de Terra Franca, essent els costos a càrrec de la propietat de la finca.
A partir d’aquí, els costos de negociació també aniran a càrrec de la Propietat fins al moment de l’Inici del lloguer de la finca, el qual Terra Franca cobrarà, acord amb els barems preestablerts de lloguer just.

Capacitat d’aplicació en d’altres entorns
La capacitat de Terra Franca de dur a terme el seu projecte i les seves accions en qualsevol finca o terreny que la propietat hi estigui interessat en inserir-la en el procés, atorga a la iniciativa una gran capacitat de replicabilitat en qualsevol entorn rural.

Interès d’aplicació per a la ciutadania i l’administració
L’activitat que du a terme Terra Franca és de gran interès per a la recuperació de terres i finques agrícoles en desús i per empoderar aquelles pageses i pagesos o entitats amb un clar projecte de vetlla i potenciació de l’agricultura ecològica.

Dificultats tècniques i administratives previstes

La principal dificultat existent rau en els acords de col·laboració entre les propietats i Terra Franca i en tot el procés de gestió i traspàs d’una finca a aquelles persones o entitats que se n’ocuparan. Alhora el procés de seguiment del projecte també requereix d’un esforç tècnic que garanteixi el bon ús de les finques llogades o cedides.

L’àmbit i el projecte a les Xarxes
Socials i als mitjans de comunicació


#Agroecologia
#CustòdiadelTerritori

Coop57, Serveis Financers ètics i solidaris
Terra Franca

Xarxanet.org, 29 de Desembre de 2016
Com gestionar una finca agroecològi- ca amb eficiència i qualitat

Terra Franca, 12 de Març de 2017
Terra Franca participa a les XV Jornades de Consum Crític, March 11, 2017

Terra Franca, 6 d’Abril de 2017
Presentació Terra Franca en Jornada Innovación Social en el Medio Rural, comarca Gúdar-Javalambre, 1 d’abril de 2017

Xarxanet.org, 14 d’Abril de 2017
Accedir a la terra, per a poder te- nir-ne cura

Terra Franca, 22 de Maig de 2017
Terra Franca participa en una sessió de debat sobre gestió dels comunals a Navàs, 20 de maig de 2017

Terra Franca, 14 de Juny de 2017
Terra Franca participa en una jornada organitzada per la Fundació del Món Rural, 8 de juny de 2017

Xarxanet.org, 6 d’Octubre de 2017
Aliments que custodien la terra

Xarxanet.org, 9 de Març de 2018
Fins on pot arribar el cooperativisme alimentari?