Dimecres 1 de Febrer de 2023
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
POUM DE CALAFELL
Una imatge de Segur de Calafell Foto: Àlex Tarroja
Oscar Carracedo
Actualitzat a 31/12/2009

El ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 8 d’octubre de 2009, adopta l’acord d’aprovació inicial del nou Pla d’ordenació urbanístic municipal (POUM) de Calafell. El Pla, que revisa el Pla general d’ordenació urbana (PGOU), vigent des del 24 de maig de 1989, preveu un augment de 4.019 habitatges respecte al planejament vigent, amb un model de ciutat compacta, cohesionada socialment, dotada de tots els serveis i sostenible econòmicament i ambientalment.


Antecedents 2008

Articles posteriors 2011

Calafell (Baix Penedès) és un municipi costaner situat a la comarca del Baix Penedès, al límit amb el Garraf. El municipi limita al nord amb Castellet i la Gornal (Alt Penedès), a l’est amb Cunit, a l’oest amb el Vendrell i al nord-oest amb Bellveí (Baix Penedès).

El municipi té un terme de considerable extensió, amb 2.040 ha, caracteritzat per dos paisatges diferenciats. D’una banda, el corresponent al massís del Garraf, relacionat amb la zona més muntanyosa i amb interiors d’alçada màxima 222 m i amb cursos d’aigua poc importants. Aquesta zona muntanyosa suposa unes 767 ha., el 37,6% del terme, amb pendents superiors al 20%. De l’altra, les zones més planeres i les valls dels torrents, amb presència de l’agricultura poc significativa i on hi dominen el conreus llenyosos de secà.

Aquest territori es troba tallat per l’autopista del Garraf, C-32, que travessa el municipi d’est a oest. En aquest sentit, i pel que fa a les infraestructures, el municipi és al mig del corredor litoral mediterrani, travessat per la línia de ferrocarril, per la carretera de la costa C-31 de Barcelona a Valls i per l’autopista C-32.

Totes aquestes infraestructures aporten una alta accessibilitat al municipi, amb dues estacions del ferrocarril (Segur i Calafell platja), i dos punts d’intercanvi amb l’autopista del Garraf.

El Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de 1989, redactat per l’equip dirigit per Antoni Cardó, suposava el fre a un planejament anterior que permetia la urbanització de tot el territori municipal. La proposta realitzada pel PGOU s’estructurava al voltant de l’eix Calafell poble-platja, que esdevenia un dels centres més importants de la comarca. El sector Segur, al seu torn, s’ordenava com un segon centre municipal amb funcions vinculades a la segona residència i el turisme, motor econòmic del municipi en aquell moment. El model escollit per la part de muntanya era de baixa densitat i extensiu, en contraposició al model dens del front litoral.

En els sòls de muntanya no completats es proposava reduir-hi la superfície urbanitzable i reclassificar-ne el sòl com a sòl no urbanitzable. Les previsions de sostre que feia el Pla de 1989 permetien una població fixa de 7.660 habitants i una de flotant de 112.102 habitants.

El 16 de gener de 2006 es va aprovar el Text refós de les Normes urbanístiques PGOU, que recollia una part de les modificacions puntuals que va patir el Pla des de la seva aprovació definitiva.

Els objectius del Pla
Quinze anys després d’haver estat aprovat, se’n decideix la revisió per les raons següents:

-Necessitat de posar al dia les propostes urbanístiques del Pla general.

-Necessitat d’adaptar-se al nou context social i a les propostes del planejament territorial.

-Necessitat de prendre posició davant del procés que empenyia el municipi a esdevenir una metròpoli i de reforçar el sistema d’espais lliures i d’equipaments davant les noves demandes de la població.

-Necessitat d’ordenar el paisatge i de gestionar el medi com a requisits per a un desenvolupament sostenible.

-Necessitat de qualificar novament el turisme i les activitats derivades del fet de ser una ciutat de vacances.

-Necessitat de reconsiderar l’estructura i la jerarquia de les xarxes viàries en funció de les noves demandes, per assolir una mobilitat sostenible.

La redacció del POUM va ser encarregada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’equip pluridisciplinari destinat a desenvolupar-lo estava encapçalat pels doctors arquitectes Ricard Pié i Ninot i Josep M. Vilanova i Claret, directors de l’equip.

Com a punt de partida, el POUM estableix una sèrie d’objectius generals i urbanístics específics que guien les determinacions generals de la proposta, entre els quals destaquen:

-Equipar el municipi per donar servei a la població de primera residència actual i futura.

-Mantenir i millorar l’oferta turística com a base econòmica del municipi.

-Atreure noves activitats econòmiques per diversificar l’economia del municipi.

-Reforçar l’ús del ferrocarril, millorant les àrees d’aparcament dels voltants.

-Apostar per l’autopista com a via de connexió territorial, però suprimint-ne els peatges i enllaçant Segur en dos sentits.

-Articular el municipi al voltant de la C-31, com una gran avinguda urbana i comarcal.

-Esponjar el front litoral introduint-hi estratègies per a l’obtenció de zones verdes i equipaments.

-Completar la xarxa viària entre el poble i la platja i jerarquitzar la de Segur.

Escenaris de creixement i projeccions de població i habitatge
L’any 2008 la població del Calafell era de 22.939 habitants. Segons les projeccions de població, l’escenari projectat situa el municipi de Calafell en un potencial que oscil•la entre 33.000 i 42.000 habitants l’any 2023.

En relació amb el PGOU, el nou POUM considera un increment del sòl no urbanitzable del 2,95%, del 2,60% del sòl urbà i una disminució del sòl urbanitzable del 5,55% i un increment del 19% del parc d’habitatges. El sòl urbà, o el sòl subjecte a processos urbans, passa de 432 ha a 492 ha.

En síntesi, el POUM qualifica 1.080 ha de sòl urbà (SU), 91 ha de sòl urbanitzable delimitat (SUD) i 835 ha de sòl no urbanitzable (SNU). Aquestes xifres absolutes corresponen als percentatges següents sobre el total del terme municipal: 53,07% sòl urbà, 4,47% sòl urbanitzable i 41,03 % sòl no urbanitzable. Hi destaca la presència d’un únic sector de sòl urbanitzable no delimitat (SUND) que només suposa un 1,43%, per bé que acumula un important nombre d’habitatges, 1.450.
 
  PGOU 1989
POUM
  ha % ha %
Terme municipal 2035 100 2035 100
Sòl urbà 1027 50,5 1080 53,1
Sòl urbanitzable delimitat 237 11,4 91 4,5
Sòl urbanitzable no delimitat 0 0 29 1,4
Sòl no urbanitzable 775 38,1 835 41,0

Pel que fa als habitatges, el potencial romanent d’habitatges del planejament en vigor suposava un total de 3.521 habitatges. Respecte d’aquest planejament, la proposta d’habitatges de nova creació del POUM és de 4.019 habitatges, quantitat que suposa un potencial total de 7.540 habitatges, si bé s’ha de tenir en compte que 1.450 corresponen al sector no delimitat, i per tant de difícil execució durant el període d’horitzó del Pla.

El nou POUM preveu en sòl urbà consolidat (SUC) un total de nou polígons d’actuació urbanística (PAU), així com el Pla especial urbanístic del port. Per altra banda, es delimiten dinou polígons (PAU) en sòl urbà no consolidat (SUNC). També en sòl urbà es delimiten setze plans de millora urbana (PMU).

En sòl urbanitzable es preveuen vuit àmbits de desenvolupament. En conjunt, aquests sectors qualifiquen 417.865 m2 de sostre residencial que permet construir 4.252 habitatges. La major part dels habitatges s’acumulen en dos únics sectors, l’eixample del Barber i Cirerers, situats en continuïtat del nucli de Calafell, i que suposen dos terços del potencial total d’habitatges del POUM. Cal destacar, també, L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA (ARE) de la Barqueta, que suposa un 9% dels nous habitatges, amb 369 unitats.

Reserves de sòl per a habitatge protegit
El POUM preveu un sòl de nova implantació de 698.013 m2, dels quals 284.441 m2 es destinen a la construcció d’habitatges de protecció pública.

Aquesta reserva de sòl per a habitatge de protecció correspon a quatre PAU i dotze sectors de PMU, en sòl urbà, amb un total de 902 habitatges, i a vuit sectors de SUD que inclouen l’ARE i el sòl no delimitat, amb un total de 1.959 habitatges. S’afegeixen un total de 517 habitatges en sòl urbà fora de sectors de planejament. Així doncs, el total d’habitatges protegits previstos és de 3.378.

El sòl no urbanitzable i la millora del medi ambient
L’espai no urbanitzat del municipi de Calafell suposa el 41,03% del sòl. L’ordenació del sòl no urbanitzable es fa des de les determinacions que proposa el Pla territorial del Camp de Tarragona, en què es classifica el sòl en tres categories diferents: rural agrícola de valor paisatgístic, rural agrícola general i rural forestal.

Pel que fa a la regulació d’aquest sòl, es fa des d’una matriu d’activitats agrupades en sis categories de naturalesa diferent: protecció, educació ambiental i apropament a la natura, explotació dels recursos naturals, activitats rurals complementàries, nous equipaments, noves infraestructures i ús residencial, en aquest últim cas recollit a través del catàleg de masies i cases rurals.

El Pla preveu, a més, mesures per al foment i la millora del medi ambient, que es resumeixen en:

- Ordenació del SNU encarat a protegir els valors que el componen, tant d’ús com dels sistemes naturals que el sostenen.

- Zonificació del sistema hidrològic en funció del període de retorn i de zones annexes de protecció hidrològica, destinades a protegir els sistemes funcionals fluvials.

- Desclassificació d’unes 112 ha de sòl urbanitzable provinents de gairebé 24 ha de sòl urbanitzable de la urbanització Mas Romeu i de la reducció d’una cinquena part del sòl d’altres sectors urbanitzables a Segur (sector K i sector II c Segur de dalt) per tal de donar compliment al Pla territorial del Camp de Tarragona.

- Esponjament del front litoral en peces unitàries endreçades.

Les polèmiques durant l’exposició pública del POUM
L’aprovació inicial del POUM el 8 d’octubre de 2009 va rebre l’oposició del grup de Convergència i Unió (CiU), que va ser l’únic grup que va votar en contra de la proposta criticant el model de ciutat de grans projectes faraònics i l’augment d’habitatges.

Per exposar públicament el POUM es van preparar sis presentacions enfocades des de diferents temàtiques. En un principi es va determinar un període d’al•legacions de dos mesos, que es va allargar fins al dia 24 de desembre. Aquesta decisió va ser rectificada pel govern municipal de Calafell com a conseqüència de l’alarma i de la queixa veïnal viscuda en relació amb el PMU Hotel Marinada, que afectava una quarantena de blocs al sector de platja de Segur que es volien convertir en una zona d’equipaments per al nucli.

Un altre dels punts polèmics del POUM va ser la previsió de crear una zona verda a l’espai que ocupen una sèrie de comerços i blocs d’habitatges i que afectaria una trentena de propietaris.

Aquests fets, juntament amb les suspicàcies provocades per la data de finalització del període d’al•legacions, en plena vigília de les festes de Nadal, van portar l’Ajuntament a allargar el període de presentacions d’al•legacions fins al dia 16 de gener de 2010 i a eliminar la zona verda que afectava comerços i habitatges.

Més informació
www.calafell.org/territori/poum/default.asp
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéameDiggTechnoratiIndependènciaCatosferaFacebookTwitterYahoo! BookmarksTechnorati