Dijous 6 d ' Octubre de 2022
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Llegeix més Accepto
LLEI D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES
Jordi Romero - X3 Estudis Ambientals

Actualitzat a 31/12/2009

El 30 de maig de 2009 entra en vigor la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes, una norma que obliga a integrar els requeriments ambientals en els processos de tramitació de plans i programes que poden tenir repercussions sobre el medi ambient. La Llei atorga la responsabilitat de l’avaluació a l’òrgan promotor, mentre que l’òrgan ambiental es responsabilitza de supervisar el procés. D’altra banda, crea el banc de dades d’avaluació ambiental que recull la informació generada durant el procés d’avaluació ambiental i la posa a disposició del públic interessat.

Antecedents 2005

L’any 2005 el Govern català va sotmetre a informació pública l’Avantprojecte de llei d’avaluació ambiental de plans i programes (AAPP), que transposa la Directiva europea 2001/42/CE. La llei té per objecte integrar els aspectes ambientals en els processos de tramitació de plans i programes que aproven la Generalitat de Catalunya, els ens locals i el Parlament de Catalunya i que poden afectar el medi ambient. D’aquesta manera es complementa l’avaluació d’impacte ambiental a la qual se sotmeten determinats projectes.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) va incorporar les modificacions resultants del procés de consultes a una versió definitiva que va fer publica el juny de 2006. Dos anys després, el Govern va aprovar el Projecte de llei d’avaluació ambiental de plans i programes i va sol•licitar a la mesa del Parlament que es tramités pel procediment d’urgència.

La llei va passar el seu primer tràmit parlamentari sense esmenes a la totalitat. Un cop superat, la mesa del Parlament va endegar la ronda de compareixences d’organitzacions i grups socials interessats i va obrir el període de presentació d’esmenes a l’articulat. Finalment, el Parlament va aprovar la llei el 28 d’abril de 2009, que va entrar en vigor el 30 de maig.

El procediment d’avaluació ambiental de plans i programes
Una de les novetats que incloïa la llei és la distinció entre els plans i programes que s’han de sotmetre obligatòriament al procés d’avaluació ambiental, i els que ha de ser l’òrgan ambiental qui decideixi, cas a cas i a través d’un procediment preliminar, si s’hi han de sotmetre o no. Els que s’han de sotmetre de manera obligatòria són els instruments de planificació territorial, els plans d’ordenació urbanística municipal, els plans parcials urbanístics de delimitació, els plans i programes sectorials amb efectes significatius sobre el medi ambient, i les modificacions de plans i programes anteriors que comportin canvis en els efectes previstos sobre el medi ambient. Entre els plans i programes que s’han de sotmetre a una decisió prèvia d’avaluació ambiental per part de l’òrgan ambiental hi ha, entre altres, els plans directors urbanístics, els plans parcials urbanístics, els plans d’instal•lacions i equipaments esportius o les modificacions de plans i programes l’aprovació dels quals hagi estat sotmesa prèviament a AAPP.

El procediment d’avaluació ambiental de cada pla o programa es vehicula a través de tres documents principals: el document de referència, l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) i la memòria ambiental. El primer l’ha d’elaborar l’òrgan ambiental competent (el DMAH), mentre que els altres dos els ha d’elaborar el promotor del pla o programa. D’aquesta manera, la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes atorga la responsabilitat de l’avaluació a l’òrgan promotor, mentre que l’òrgan ambiental es responsabilitza de supervisar el procés. El seguiment posterior és compartit

L’avaluació ambiental s’inicia quan el promotor, que pot ser públic o privat, remet a l’òrgan ambiental un ISA preliminar amb informació suficient sobre els aspectes més rellevants del pla o programa, adaptats a l’estadi d’elaboració en què es troba. Aquest ISA preliminar ha d’incloure, entre altres coses, els objectius principals i l’abast del pla o programa, el marc normatiu en què es desenvolupa, la vigència proposada, la descripció dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i els criteris i objectius de protecció ambiental fixats per elaborar el pla o programa. En el cas de l’avaluació ambiental del planejament urbanístic aquesta documentació s’ha de lliurar també a l’òrgan competent en matèria d’urbanisme (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, DPTOP).

L’òrgan ambiental, un cop fetes les consultes preceptives a les administracions públiques afectades i al públic interessat, emetrà un document de referència que determinarà el contingut que haurà de tractar l’ISA, i especificarà els criteris ambientals i els principis de sostenibilitat que caldrà considerar a l’hora d’elaborar el pla o programa. En el cas dels planejaments urbanístics, aquest document de referència incorporarà en un annex l’informe urbanístic i territorial elaborat pel DPTOP arran de la documentació aportada pel promotor. L’òrgan ambiental disposarà de dos mesos per emetre aquest document.

D’altra banda, l’òrgan ambiental posarà a disposició pública el document de referència, la identificació de les administracions públiques afectades i del públic interessat i les modalitats d’informació i de consulta a què s’ha de sotmetre l’ISA.

Un cop elaborada la versió preliminar del pla o programa i el seu corresponent ISA, se sotmetran a informació pública durant un termini mínim de 45 dies. Un cop transcorregut aquest termini, el promotor elaborarà la proposta de memòria ambiental, tenint en compte la documentació presentada i les informacions rebudes durant el procés d’informació pública. Aquesta memòria valorarà la integració dels aspectes ambientals en la proposta de pla o programa, i contindrà un esment específic a com han estat incorporades a l’anàlisi de l’ISA les determinacions del document de referència i les consultes a les administracions afectades i al públic interessat.

El promotor haurà de lliurar la memòria ambiental a l’òrgan ambiental acompanyada de la versió del pla o programa. Un cop examinada la proposta, l’òrgan ambiental dictarà una resolució en un termini màxim de tres mesos en la qual farà constar el seu acord. Tant la memòria ambiental com l’acord de l’òrgan ambiental són requisits previs indispensables per a l’aprovació definitiva del pla o programa.

El banc de dades d’avaluació ambiental
Aquesta llei crea el banc de dades d’accés a la informació de l’avaluació ambiental, eina digital del DMAH que té com a finalitat disposar de la informació que genera l’avaluació ambiental de plans i programes i fer-la accessible als agents que intervenen en el procediment d’avaluació ambiental, a les administracions públiques afectades i al públic interessat, i també al públic en general.

El banc de dades conté la informació de la fase de consulta de l’avaluació ambiental dels plans i programes promoguts o autoritzats per la Generalitat de Catalunya. També disposa d’un recull històric de la informació dels documents generats pel DMAH al llarg del tràmit de l’avaluació ambiental.

Més informació
mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/avaluacio_ambiental/
Imprimeix Enviar notícia
La TafaneraDeliciousGoogleRemoumeMenéame